Περισσότερες Πληροφορίες : Φράγμα Μεσοχώρας

Φωτογραφίες: 
Ανάντη Άποψη Φράγματος Μεσοχώρας
Εκχειλιστής Φράγματος Μεσοχώρας
Κατάντη Άποψη Φράγματος Μεσοχώρας
Αρχεία: