Περιβάλλον και Νερό

Στη Θεσσαλία, η συνεχής επιδείνωση των περιβαλλοντικών προβλημάτων, η αυξανόμενη έλλειψη υδάτινων πόρων για όλες τις χρήσεις αλλά και η κακή διαχείρισή τους δημιούργησαν την ανάγκη για μια συστηματική δραστηριοποίηση πολιτών και φορέων στην κατεύθυνση της αναστροφής των αρνητικών φαινομένων και στην βελτίωση των συνθηκών που αφορούν στους υδάτινους πόρους, στο περιβάλλον και στη ζωή μας.  Η ιστοσελίδα μας επιδιώκει να υπηρετήσει με συνέπεια τους στόχους αυτούς.

Στο σημείο αυτό παραθέτουμε συνοπτικές πληροφορίες για την έννοια  «Αποτύπωμα Νερού» την οποία συχνά συναντάμε σε κείμενα σχετικά με τα υδατικά θέματα :

Το «Αποτύπωμα Νερού» μιας χώρας είναι το συνολικό ποσό του νερού που χρησιμοποιείται για να παραχθούν τα αγαθά και υπηρεσίες, που καταναλώνονται από τους κατοίκους της. Καθορίζεται από το μέγεθος και το είδος της κατανάλωσης, τις κλιματικές συνθήκες και τον τρόπο διαχείρισης του νερού στον αγροτικό τομέα, ενώ υπολογίζεται με βάση τα στατιστικά δεδομένα για τις οικονομικές τους δραστηριότητες.

Σύμφωνα με στοιχεία του Μεσόγειος SOS, το «αποτύπωμα νερού» της Ελλάδας είναι 25,2 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα (Gm3) τον χρόνο. Από αυτά 0,83 Gm3 αφορούν τον οικιακό τομέα, 14,8 Gm3 τον αγροτικό, ενώ τα εισαγόμενα αγροτικά προϊόντα χρειάζονται 7,18 Gm3.

Φωτογραφίες: 
Ο Κύκλος Νερού
Πλημμύρα στον Πηνειό
Ρύπανση Νερού
Ρύπανση Νερού