Εμπλουτισμός Υπόγειων Νερών

Μία ολοκληρωμένη πολιτική για το νερό στον θεσσαλικό χώρο, με στόχο την εξοικονόμηση  νερού και την βιώσιμη ανάπτυξη, πρέπει να περιλαμβάνει μέτρα αποκατάστασης του περιβάλλοντος, όπως την συνέχιση των μέτρων προστασίας & την μείωση της χρήσης υπόγειων νερών, την σταδιακή αχρήστευση γεωτρήσεων (σε περιοχές που θα καθορισθούν μετά από μελέτες), μέτρα εξοικονόμησης νερού (εκσυγχρονισμός αρδευτικών δικτύων, νέες μέθοδοι άρδευσης, κ.α.) και ενδεχομένως την υλοποίηση έργων εμπλουτισμού υπόγειων υδροφορέων μετά από πλήρεις & ολοκληρωμένες μελέτες και εφόσον ευσταθούν επιστημονικά και οικονομικά. 

Έργα τεχνητού εμπλουτισμού υπόγειων υδροφορέων, έχουν γίνει στην περιοχή Φαρσάλων (2 Θυροφράγματα στον Ενιπέα) και στην περιοχή Υπέρειας - Ορφανών Καρδίτσας, ενώ στις περιοχές Χάλκης και Βρυσιών έχουν ήδη ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη μελέτες τεχνητού  εμπλουτισμού των υπόγειων υδάτων της ευρύτερης περιοχής τους ή/και έχουν αρχίσει οι εργασίες κατασκευής.

Αρχεία: 
Φωτογραφίες: 
Εμπλουτισμός Υδροφορέων
Εμπλουτισμός Γεώτρησης - Μελέτη Τεχνητού Εμπλουτισμού Χάλκης
Εμπλουτισμός Γεώτρησης - Μελέτη Τεχνητού Εμπλουτισμού Χάλκης
Εμπλουτισμός Γεώτρησης - Μελέτη Τεχνητού Εμπλουτισμού Χάλκης