Βιβλιοθήκη

Ρύπανση Υδάτων

Το καθαρό νερό έχει ζωτική σημασία για τη δημόσια υγεία και τα οικοσυστήματα. Με την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα επιδιώκεται να διασφαλιστεί η καλή χημική κατάσταση, τόσο των επιφανειακών, όσο και των υπογείων υδάτων σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Συνάντηση εργασίας επιστημόνων και φορέων που σχετίζονται με το υδατικό πρόβλημα της Θεσσαλίας - ΓΕΩΤ.Ε.Ε. / Κ.Ε - Γεωπονικός Σύλλογος Λάρισας

Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. / Παράρτημα Κεντρικής Ελλάδος και ο Γεωπονικός Σύλλογος Λάρισας διοργάνωσαν  συνάντηση  εργασίας  επιστημόνων και φορέων που σχετίζονται με το υδατικό πρόβλημα της Θεσσαλίας, διαχείριση υδάτων, αρδεύσεις και ενεργειακά.

Σελίδες