Αρχεία Υδατικών Θεμάτων

Διαβούλευση Σχεδίων Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας

Διαβούλευση σημαίνει συμμετοχή του κοινού. δηλαδή το κοινό και οι ενδιαφερόμενοι να έχουν τη δυνατότητα άσκησης επιρροής στην έκβαση των σχεδίων και κατόπιν στην εκτέλεση των έργων. Πρόκειται για ένα από τα «δικαιώματα της σύμβασης του Aarhus» τα οποία έχουν όλοι οι πολίτες της ΕΕ.  Η συμμετοχή του κοινού εξαρτάται από ένα άλλο δικαίωμα της σύμβασης του Aarhus, την ενημέρωση του κοινού. Εν προκειμένω, η οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα (ΟΠΥ) προβλέπει την πληροφόρηση του κοινού για τα σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής.

Ρύπανση Υδάτων

Το καθαρό νερό έχει ζωτική σημασία για τη δημόσια υγεία και τα οικοσυστήματα. Με την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα επιδιώκεται να διασφαλιστεί η καλή χημική κατάσταση, τόσο των επιφανειακών, όσο και των υπογείων υδάτων σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Σελίδες