Συνέδριο ΓΕΩΤΕΕ - Προστασία Περιβάλλοντος - Μάρτιος 1989