Πρόγραμμα Ανάπτυξης Υπόγειων Υδάτων Θεσσαλίας (ΠΑΥΥΘ)

Το 1972 με χρηματοδότηση 25.000.000 δολλαρίων από την Διεθνή Τράπεζα Επενδύσεων, ξεκίνησε το έργο αξιοποίησης  υπόγειων υδροφορέων της Θεσσαλίας με τίτλο «Πρόγραμμα Ανάπτυξης Υπόγειων Υδάτων Θεσσαλίας», γνωστό και ως ΠΑΥΥΘ. Την υδρογεωλογική μελέτη του έργου εκπόνησε ο Γαλλικός οίκος Sogreah, ο οποίος ήταν και ο τεχνικός σύμβουλος, ενώ την υλοποίηση του έργου ανέλαβε  η Υπηρεσία Εγγείων Βελτιώσεων του Υπουργείου Γεωργίας.

Μέχρι την ολοκλήρωση του έργου το 1986, δαπανήθηκαν 4,5 δις δρχ. (13,2 εκατ. €) και έγιναν οι παρακάτω εργασίες :

  • Ανόρυξη 1427 γεωτρήσεων (ερευνητικές, πιεζομετρικές και εκμετάλλευσης), 
  • Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός και ηλεκτροδότηση 1130 γεωτρήσεων,
  • Υπόγεια αρδευτικά δίκτυα σε 40.600 στρέμματα,
  • Επιφανειακά δίκτυα τεχνητής βροχής, συνολικού μήκους 2.300 χιλιόμετρα (Φ-150 και Φ-120), σε 355.000 στρ.,
  • Στραγγιστικά - αποχετευτικά δίκτυα 1060 χιλιομέτρων,
  • Αγροτικό – οδικό δίκτυο 1070 χιλιομέτρων,
  • Αναδασμός σε 200.000 στρ.

 

Τα έργα παραδόθηκαν για χρήση στους κατά τόπους τοπικούς φορείς διοίκησης εγγειοβελτιωτικών έργων (ΤΟΕΒ) και κατά το 1986 αρδεύτηκαν 280.000 στρ. στους νομούς Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων και Φθιώτιδας.

Η μέση παροχή ανά γεώτρηση ήταν 130 μ3/ ώρα, η μέση αρδευόμενη έκταση/ γεώτρηση 400 στρ., ενώ το μέσο κόστος διοίκησης και λειτουργίας του έργου κατά το 1986, ήταν 1800 δρχ/στρ, (5,28 €). 

Φωτογραφίες: 
ΕΜΣΥ - Θέαση Σημείων Υδροληψίας Θεσσαλίας
Πτώση Υδροστατικής Στάθμης Γεωτρήσεων Περιοχής Λάρισας