Περισσότερες Πληροφορίες : Σχέδια Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας

Για να πετύχουμε την ολοκληρωμένη & βιώσιμη διαχείριση των υδατικών πόρων, απαιτούνται πολλά έργα και δράσεις που προϋποθέτουν την διάθεση σημαντικών χρηματικών ποσών, που δεν μπορεί να εξασφαλίσει η  Ελληνική οικονομία στο άμεσο μέλλον. Οι μελλοντικές επιλογές μας στη Θεσσαλία, θα πρέπει να στοχεύουν στην εξοικονόμηση του χρησιμοποιούμενου νερού με σύγχρονες τεχνολογίες,  στην βιώσιμη αξιοποίηση των αποθεμάτων και στην προσεκτική αξιολόγηση - επιλογή των έργων και δράσεων που θα υλοποιήσουμε 

Η πολιτική για το νερό στον θεσσαλικό χώρο στο μέλλον, πρέπει να περιλαμβάνει μέτρα αποκατάστασης του περιβάλλοντος, όπως μείωση της χρήσης υπόγειων νερών με  σταδιακή αχρήστευση γεωτρήσεων (σε περιοχές που θα καθορισθούν μετά από μελέτες), έργα τεχνητού εμπλουτισμού υπόγειων υδροφορέων (όπου είναι τεχνικά και οικονομικά εφικτό), μέτρα εξοικονόμησης νερού (εκσυγχρονισμός αρδευτικών δικτύων, νέες μέθοδοι άρδευσης, κ.α.) και ενδεχομένως μέτρα διαχείρισης της ζήτησης.

 

 

Φωτογραφίες: 
Υδάτινα Σώματα Θεσσαλίας
Η κατάσταση των υδατικών πόρων στη Θεσσαλία