Με εντατικούς ρυθμούς οι εργασίες των αντιπλημμυρικών έργων στην λεκάνη Κάρλας

Σε πλήρη εξέλιξη και με εντατικούς ρυθμούς οι εργασίες των υπολειπόμενων εργασιών επαναδημιουργίας λίμνης Κάρλας και των συμπληρωματικών αντιπλημμυρικών έργων στην λεκάνη της λίμνης Κάρλας (περιοχή Πλασιάς και Καστρίου)..

Ειδικότερα εκτελούνται – όπως φαίνονται και στις πρόφατες φωτογραφίες – χωματουργικές και άλλες εργασίες στον συλλεκτήρα Σ3 (επέκταση του συλλεκτήρα Σ3 έως τη συμβολή του με τον χείμαρρο Άμυρο, σε τμήματα από που ήταν δεσμευμένα λόγω των διενεργούμενων αρχαιολογικών ερευνών, στα σημεία που απαιτείται αποστράγγιση των κλειστών λεκανών ανατολικά του συλλεκτήρα Σ3 και στις συμβολές του συλλεκτήρα Σ3 με τα ρέματα).

Στα πλαίσια της εργολαβίας, με τίτλο «Κατασκευή υπολειπόμενων αντιπλημ-μυρικών έργων στη λεκάνη λίμνης Κάρλας» με προϋπολογισμό 3.600.000 ευρώ, γίνονται χωματουργικές και άλλες εργασίες (διαπλάτυνση, καθαρισμός, τοποθέτηση συρματοκιβωτίων, κ.α) στην τάφρο 1Τ και στον χείμαρρο Άμυρο,  εργασίες που πρόκειται να συνεχισθούν ανάντη της γέφυρας Πλασιάς και να επεκταθούν και στα υπόλοιπα ρέμματα.

Δεδομένου ότι εκκρεμεί η κατασκευή του υπόλοιπου τμήματος του συλλεκτήρα Σ3 μέχρι την περιοχή Μαρμαρίνης, στο επόμενο χρονικό διάστημα πρόκειται να ακολουθήσει και νέα εργολαβία για την αποπεράτωσή του.

Έτσι με την ολοκλήρωση των έργων αυτών θα είναι η δυνατή η προβλεπόμενη (σε ποσοστό ~ 30%) από την μελέτη, τροφοδότηση της λίμνης Κάρλας με τα όμβρια νερά των υψηλών περιοχών της λεκάνης απορροής της λίμνης Κάρλας, που θα συλλέγονται στους συλλεκτήρες Σ3, Σ4, Σ6 και Σ7.

Πρέπει να επισημανθεί ότι επειδή οι απορροές της λεκάνης Κάρλας δεν επαρκούν για την πλήρη υδροδότηση της λίμνης, απαιτείται η τροφοδότηση της με τα χειμερινά νερά του ποταμού Πηνειού (σε ποσοστό ~ 70%).

Η υδροδότηση από τον Πηνειό γίνεται σήμερα με αντλιοστάσιο στη θέση «Καραούλι» (όπως φαίνεται και στο σχετικό σκαρίφημα) δυναμικότητας μέχρι 14 m3 /sec, ενώ το νερό μεταφέρεται μέχρι τον ταμιευτήρα Κάρλας με το υφιστάμενο σύστημα αγωγών μεταφοράς, που είναι η υφιστάμενη κύρια αρδευτική διώρυγα 2Δ και τμήματα των αποχετευτικών τάφρων 6Τ, 7Τ και 2Τ καθώς και ο συλλεκτήρας Σ4. Στην συνέχεια, τα χειμερινά νερά του Πηνειού οδηγούνται στην λίμνη με το αντλιοστάσιο αποχέτευσης-αποστράγγισης των χαμηλών περιοχών (δυναμικότητας Q=24m3/sec), που βρίσκεται στο μέσο περίπου του δυτικού αναχώματος (κόμβος Πέτρας).

Επισημαίνεται η ανάγκη να ολοκληρωθεί σύντομα η μελέτη «Μεταφοράς νερών του Ταμιευτήρα Γυρτώνης στη λίμνη Κάρλα μέσω των τάφρων 9Τ & 7Τ» και στην συνέχεια να χρηματοδοτηθεί η κατασκευή του σχετικού έργου  της μεταφοράς νερού με βαρύτητα από τον Πηνειό – πριν από το Θυρόφραγμα Γυρτώνης – μέχρι στην Κάρλα. Με το έργο αυτό θα  γίνεται εξοικονόμηση τόσο ηλεκτρικής ενέργειας (περίπου 5GWh) όσο και αντίστοιχης χρηματικής δαπάνης, δεδομένου ότι θα αποφεύγεται η διπλή άντληση των χειμερινών νερών του Πηνειού που απαιτείται σήμερα για την πλήρωση της λίμνης.

26/12/2015

 

Φωτογραφίες: 
Σκαρίφημα διαδρομής του νερού από Πηνειό στην Κάρλα (με άντληση και βαρύτητα)