Δημοσιεύματα : Σχέδια Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας - Οδηγία 2000