Διαβούλευση Σχεδίων Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας

Διαβούλευση σημαίνει συμμετοχή του κοινού. δηλαδή το κοινό και οι ενδιαφερόμενοι να έχουν τη δυνατότητα άσκησης επιρροής στην έκβαση των σχεδίων και κατόπιν στην εκτέλεση των έργων. Πρόκειται για ένα από τα «δικαιώματα της σύμβασης του Aarhus» τα οποία έχουν όλοι οι πολίτες της ΕΕ.  Η συμμετοχή του κοινού εξαρτάται από ένα άλλο δικαίωμα της σύμβασης του Aarhus, την ενημέρωση του κοινού. Εν προκειμένω, η οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα (ΟΠΥ) προβλέπει την πληροφόρηση του κοινού για τα σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής.

Όταν η διαβούλευση λειτουργεί σωστά, το κοινό και οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχουν ενεργά στην εκπόνηση και την υλοποίηση σχεδίων για τις λεκάνες απορροής ποταμών. Αυτό οδηγεί στην από κοινού λήψη αποφάσεων, εφόσον καθίστανται από κοινού υπεύθυνοι για την έκβαση των σχεδίων. 

Η διαδικασία διαβούλευσης, επέτρεψε στους ενδιαφερόμενους φορείς να διαβουλευτούν με τους εξής τρόπους :

• Με την υποβολή παρατηρήσεων / προτάσεων / κρίσεων απευθείας στην ΕΓΥ με email, με φαξ, ταχυδρομικά και μέσω της online φόρμας υποβολής σχολίων.

• Με τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων επί της διαβούλευσης και επί των κρίσιμων ζητημάτων διαχείρισης νερού.

• Με τη συμμετοχή στην Ενημερωτική Ημερίδα που πραγματοποιήθηκε το Δεκέμβριο του 2012, με αντικείμενο τα ληπτέα μέτρα διαβούλευσης και τα κρίσιμα ζητήματα διαχείρισης νερού και στόχο την πληρέστερη ενημέρωση του κοινού και την καταγραφή απόψεων.

• Με τη συμμετοχή στις Ημερίδες διαβούλευσης που πραγματοποιήθηκαν τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 2012, στις οποίες παρουσίαστηκε το προσχέδιο διαχείρισης και οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να θέσουν ερωτήματα και να υποβάλουν παρατηρήσεις.

 

Φωτογραφίες: 
Διαβούλευση Χρηστών Νερού - Φορέων
Ημερίδα ΤΕΕ : Σχέδια Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας - Διαβούλευση
Ημερίδα ΤΕΕ : Σχέδια Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας - Διαβούλευση