Διαχείριση Υδατικών Πόρων στη Θεσσαλία

Τα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Θεσσαλία σε όλα τα επίπεδα της διαχείρισης των υδατικών πόρων, πρέπει να αντιμετωπισθούν στα πλαίσια μιας εθνικής υδατικής πολιτικής, που θα στηρίζεται κυρίως στις αρχές της Οδηγίας πλαίσιο 2000/60 για το νερό, για την υλοποίηση - εφαρμογή της οποίας υπήρξαν σημαντικές καθυστερήσεις με ευθύνη της Πολιτείας.

Για να πετύχουμε την ολοκληρωμένη & βιώσιμη διαχείριση των υδατικών πόρων, απαιτούνται πολλά έργα και δράσεις που προϋποθέτουν την διάθεση σημαντικών χρηματικών ποσών, που δεν μπορεί να εξασφαλίσει η υπερχρεωμένη Ελληνική οικονομία στο άμεσο μέλλον. Οι μελλοντικές επιλογές μας στη Θεσσαλία, θα πρέπει να στοχεύουν στην εξοικονόμηση του χρησιμοποιούμενου νερού με σύγχρονες τεχνολογίες και  στην βιώσιμη αξιοποίηση των αποθεμάτων.

Η μέχρι σήμερα η διαχείριση των υδατικών πόρων στη θεσσαλική πεδιάδα δεν ήταν ολοκληρωμένη & βιώσιμη & είχε αρνητικές επιπτώσεις στα επιφανειακά και κυρίως στα υπόγεια νερά, με σημαντικό περιβαλλοντικό κόστος. Η σοβαρότητα της σημερινής κατάστασης, επιβάλλει την λήψη μέτρων και  ενέργειες που δεν θα πρέπει να καθυστερήσουν.

Η πολιτική για το νερό στον θεσσαλικό χώρο στο μέλλον, πρέπει να περιλαμβάνει μέτρα αποκατάστασης του περιβάλλοντος, όπως μείωση της χρήσης υπόγειων νερών με  σταδιακή αχρήστευση γεωτρήσεων (σε περιοχές που θα καθορισθούν μετά από μελέτες), έργα τεχνητού εμπλουτισμού υπόγειων υδροφορέων (όπου είναι τεχνικά και οικονομικά εφικτό), μέτρα εξοικονόμησης νερού (εκσυγχρονισμός αρδευτικών δικτύων, νέες μέθοδοι άρδευσης, κ.α.) και ενδεχομένως μέτρα διαχείρισης της ζήτησης.

Απαραίτητες προϋποθέσεις  για  τις μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται & την υλοποίηση όλων των παραπάνω  είναι η εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων και δράσεων των σχεδίων διαχείρισης των υδατικών πόρων της, ο εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης με εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό και η συνεργασία με όλους τους φορείς-χρήστες νερού (αγρότες, τοπική αυτοδιοίκηση κ.α.).

Η Θεσσαλία για να συνεχίσει τις αρδεύσεις και να αντιμετωπίσει τις μελλοντικές κρίσεις νερού αποτελεσματικά, πρέπει να ολοκληρώσει τις υποδομές της σε έργα, με την καλύτερη αξιοποίηση των υδατικών αποθεμάτων της και όσων θα μεταφερθούν από τον Αχελώο και να   εξασφαλίσει τις κατάλληλες συνθήκες για την εφαρμογή των Σχεδίων Διαχείρισης και του νέου θεσμικού πλαισίου (Νόμος 3199/2003, οδηγία  2000/60/ΕΚ, κ.α.).